Zabranjene stvari u avionu

Molim vas mi navedite koje sve stvari nikako ne smeju da se unesu u avion?

ODGOVOR

Da ne bi doveli u opasnost sebe i druge putnike u avionu, u avion se ne smeju unositi:

  • lako zapaljive i eksplozivne materije i gasove,
  • municija,
  • zapaljive tečnosti i kiseline,
  • šibice u većim količinama,
  • otrovne, infektivne i radioaktivne predmete i materije.

Ove materije mogu se prevoziti samo kao roba i pod striktno određenim uslovima.

ODGOVORI NA SLIČNA PITANJA